TIN TỨC - CHUYÊN ĐỀ
Tài liệu Hội nghị Đào tạo Bồi dưỡng "Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp"
11:28' 11/3/2021
Tài liệu Hội nghị Đào tạo Bồi dưỡng "Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp"

1. Danh mục tài liệu đào tạo bồi dưỡng
2. Phần thứ nhất_Tài liệu trình bày
3. Phần thứ hai_Tài liệu tham khảo