Chức năng, nhiệm vụ của Vụ TCCB
Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, giúp Tổng Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý nhà nước các cấp và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Tổng cục theo quy định của pháp luật.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp