Các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý GDNN năm 2020
Năm 2020, Vụ Tổ chức cán bộ đã chủ trì tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho 3.052 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp để nâng cao năng lực quản lý và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo duc nghề nghiệp theo kế hoạch, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức các lớp bồi dưỡng. Danh sách các lớp bồi dưỡng, gồm:
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp